Obszar pratyki

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbiety Włodarczyk świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych, jak i Klientów prowadzących działalność gospodarczą. Zakres świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej obejmuje przede wszystkim sprawy z zakresu:

PRAWO ADMINISTRACYJNE

- w szczególności:

 • sporządzanie odwołań i skarg od decyzji administracyjnych
 • zastępstwo i doradztwo w zakresie postępowań z przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.
 • sporządzaniu wniosków o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie, wydalenia z kraju etc.,
 • reprezentowaniu przed organami administracji prowadzącymi postępowania w sprawie cudzoziemców.
 • sporządzenie zgłoszeń w sprawach podatkowych, m.in. SD-Z2, SD-3, a także zastępstwo przed Urzędem Skarbowym w niniejszych sprawach.

PRAWO CYWILNE:

PRAWO RODZINNE

– w szczególności:

 • sprawy o rozwód
 • sprawy o separację
 • sprawy o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
 • sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
 • sprawy o alimenty i sprawy o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności małżeńskiej
 • sprawy o podział majątku wspólnego
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • sprawy o przysposobienie

PRAWO RZECZOWE

- w szczególności:

 • sprawy o ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • sprawy o ochronę prawa własności i posiadania
 • sprawy o zasiedzenie prawa własności nieruchomości
 • sprawy o ustanowienie służebności
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy
 • sprawy o eksmisję
 • sprawy o ustanowienie służebności przesyłu, gruntowych i osobistych

PRAWO SPADKOWE

– w szczególności:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia praw do spadku
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy o zachowek
 • sprawy dotyczące odrzucenia spadku, w tym długów spadkowych
 • sprawy dotyczące obalenia testamentów odręcznych i szczególnych

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

– w szczególności:

 • sprawy związane z prawem przewozowym i Konwencją CMR
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o odszkodowania
 • sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • negocjowanie, sporządzanie i zabezpieczanie wykonania umów
 • polubowna i sądowa windykacja należności od nierzetelnych kontrahentów
 • reprezentowanie Klientów przed organami egzekucyjnymi

PRAWO KARNE

– w szczególności:

 • obrona w sprawach karnych przed organami ścigania i sądami, w tym także w sprawach karnych skarbowych
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym
 • sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • sprawy o ułaskawienie
 • sprawy o wydanie wyroku łącznego

PRAWO KARNE WYKONAWCZE

- w szczególności:

 • sprawy o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności
 • sprawy o dozór elektroniczny
 • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • sprawy o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • sprawy o warunkowe przedterminowego zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności
 • sprawy o zawieszenie postępowania wykonawczego
 • sprawy o orzeczenie kary zastępczej
 • sprawy o rozłożenie grzywny na raty bądź umorzenia zapłaty należności

PRAWO WYKROCZEŃ

– w szczególności:

 • obrona w sprawach o wykroczenia, w tym także wykroczenia skarbowe
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych wykroczeniem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego

PRAWO GOSPODARCZE

– w szczególności:

 • sprawy o zawezwanie do próby ugodowej
 • polubowna i sądowa windykacja należności
 • reprezentowanie Klientów przed sądami, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami
 • doradztwo przy wyborze formy prawnej planowanej działalności gospodarczej

PRAWO PRACY

– w szczególności:

 • reprezentowanie pracowników w sporach z pracodawcą
 • sprawy o ustalenie stosunku pracy
 • sprawy o przywrócenie do pracy
 • sprawy dotyczące roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
 • sprawy o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
 • sprawy o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy

Kancelaria Adwokat Elżbiety Włodarczyk obejmuje zakresem swego działania nie tylko Miechów, ale także inne miasta ościenne m.in: Kielce, Kazimierza Wielka, Jędrzejów, Busko Zdrój, Kraków, Chrzanów, Nowy Targ, Sucha Beskidzka, Skawina, Zakopane, Tarnów, Myślenice.Po uzgodnieniu warunków, możliwe jest także prowadzenie sprawy w każdym mieście kraju.